Гражданско-военни отношения и операции по опазване на мира на ООН


Категория на документа: Икономика
ГРАЖДАНСКО-ВОЕННИ ОТНОШЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ ПО ОПАЗВАНЕ НА МИРА НА ООН
Днес е широко разпространено схващането, изказвано от най-високо политическо ниво - от ООН, ЕС, Африканския съюз и НАТО, че управлението на кризи изисква многонационално, всеобхватно, цялостен правителствен и интегриран подход. Всички тези подходи имат една и съща, подобна цел: да се постигне по-добро синхронизиране и хармонизиране между международните и местните участници, както и между фазите на анализ, планиране, изпълнение и оценка на програмните цикли.?????
Едностранното или самостоятелно посрещане на последиците и резултатите от конфликтите, понастоящем видими и определени като повърхностни и непродуктивни, са само някои от действията и аспектите на по-голяма система. Именно те предизвикват изкривяване, изопачаване, подмяна или пренасочване на напрежението в системата, отколкото да се справят в основните проблеми на конфликта по единен и всеобхватен начин.
На национално ниво, някои правителства са експериментирали в направления подобряване на съгласуваността сред техните министри или министерства, с цел да подобрят общата ефективност на техните международни операции. Тези инициативи се възприемат като "изцяло правителствен" подход. Канадското правителство не е сред първите в този подход, но приложената от него ЗD концепция - Дипломация, Развитие (Development) и отбрана (Defense) взема есенцията на рамката на този whole-of-government подход.
Африканския съюз, ЕС, НАТО и ООН също разработват свои собствени специфични подходи насочени към постигането на по-добра свързаности съгласуваност. ЕС и НАТО възприемат концепцията за "всеобхватния подход" за да опишат техните бъдещи инициативи за постигане на единство и свързаност. Африканския съюз и ООН разработват свои интегрирани подходи. Всички тези подходи се опитват да определят и постигнат еднакво разбиране за операциите, в които участват множество участници. Въпреки това, както ще видим по-нататък, всяка от тези организации имат незначителни и малки различия в разбиранията за това какво се случва на практика.
Подходът на ООН
Този подход се различава основно по две неща. На първо място, докато всички останали инициативи са насочени към гражданско-военната координация по отношение на мира и сигурността, интеграцията на усилията на ООН са насочени към развитието и интеграцията в политическата сигурност. В този смисъл, многомерното мироопазване се насочва към военните, полицейските и гражданските компоненти в една мисия по мироопазване под управлението на един съвместен лидерски екип. Африканският съюз, ЕС и НАТО започнаха да обмислят такъв вид на гражданско-военна координация, но това е в нормите на мироопазване на ООН още от 90-те години на ХХ век. В действителност, интегрирания подход на ООН действа на друго ниво.
В контекста на мироопазване на ООН, интегрирания подход се отнася до специфичен вид оперативен процес и дизайн, докато планирането и координационните процеси в различните елементи на общността на ООН са интегрирани в една система на ниво страни - участници, когато се предприемат комплексни мисии по мироопазване. Интеграцията се отнася до това как тези мироопазващи мисии на ООН и екипи с представители на страните са взаимосвързани, т.е. как участниците от ООН - от една страна засягащи мира -политикоцивилните, и от друга страна, засягащите сигурността -военните и полицейските участници формират единна система за определен конфликт.
Бившият генерален секретар на ООН Кофи АНАН описва концепцията по следния начин: "Интегрираната мисия се основава на общ стратегически план и споделено разбиране на приоритетите и вида на програмните намеси, които е нужно да бъдат предприети на различни етапи при процеса на възстановяване. Чрез този интегриран подход, системата на ООН търси начин да увеличи принос към страните, излизащи от конфликта чрез ангажирането на техните различи способности по последователен и взаимно подпомагащ се начин."
По такъв начин, концепцията за интегрираните мисии отговаря на вида на мисията където и когато на място има процеси, механизми и структури, които могат да генерират и поддържат общите стратегически цели, както и прилагането на всеобхватния подход, включващ участници от сферите на политиката, сигурността, развитието и хуманитарните въпроси на национално ниво.
Настоящият секретар Бан-Кимоон препотвърди интегрирания подход като водещ принцип за всички конфликти и следконфликтни ситуации, където ООН има екипи; провеждат многостранни операции по опазването на мира; или има политически и мироизграждащи офиси на ООН, независимо от това дали тези мисии са структурно интегрирани или не. Указанията на Бан Кимоон за този подход осигуряват споделена визия за стратегическите цели на ООН, постигащи доближаване или са изцяло интегрирани по отношение на планирането; представляват набор от одобрени резултати, времеви линии и отговорности за постигането на консолидиран мир и съгласувани механизми за мониторинг и оценка."
Африканският съюз (АС) също използва терминологията на "интегрираните мисии", показано в доктрината за африканските сили в готовност. Въпреки това, е от голямо значение да се разграничат обхвата на интеграция, които съществува в системата на ООН и в тази на АС. Докато е възможно и при определени обстоятелства, е нужно интегрирането на правителствените екипи от ООН (U.N. Country Team) с/в операциите за опазване на мира на ООН, за да се установи широка(голяма) система за интегрираната мисия на ООН, е немислино тези правителствени екипи да бъдат интегрирани в АС, ЕС, НАТО или всяка друга операция за мир извън ООН, защото агенциите на ООН за развитие и хуманитарни въпроси имат специфичен мандат в международен правен аспект, които не може да съдейства за общото направление на регионалните организации.
Обратното, все пак, е възможно и е правено вече в случая с Косово и Дарфур. В първия случай, ЕС бе отговорен за специфичен стълб под общото упътване от мисията на ООН в Косово (U.N. Mission in Kosovo (UNMIK). Във вторият случай, ООН и АС действат заедно в хибридна мисия, при номинална отговорност на АС по отношение на военния компонент от мироопазващите сили.
Това не пречи на обществото за развитие и хуманитарни въпроси на ООН, както и на АС, ЕС и НАТО да координират тясно усилията си по разрешаване на конфликта. Но е немислимо да се допусне че те могат да се "интегрират" по същия технически начин в общата система, напълно представяща системата на ООН.
Вместо това, интеграцията в контекст на АС се използва за многостранна координация. Например, силите за планиране на интегрирани задачи на АС (AU's Integrated Planning Task Force (IPTF)) са насочени към механизъм, при който планиращите функции за военните, полицейските и гражданските компоненти на операция за мира под егидата на АС са обединени в единен процес. В противоположност на това, съответните на тези сили в ООН (U.N.'s Integrated Mission Task Force (IMTF)) са насочени към обединяването на планиращите от политическия и хуманитарния спектър на сигурността. Така, че докато интеграцията на АС и извън ООН контекста може да бъде разбран като многокомпонентен сред участниците в мирния процес и този на сигурността в същата мисия, всъщност не е системно интегрирана мисия с цел да се преодолее широко разделяне по отношение на политическите въпроси и тези в сферата на сигурността и развитието.
Гледната точка на ЕС по отношение на "всеобхватния подход" е подобна на Африканския съюз, в които тя е ограничена до привеждане на граждански и военни измерения на структури за управление на кризи заедно, в една мисия и под единна ръководна структура. По същия начин , ЕС не се опитва да обвърже своите структури за управление при криза с нейното развитие и хуманитарни дейности . Подходът на ЕС е сравним с многоизмерното опазване на мира в контекста на ООН, т.е. съединява цивилните, полицейските и военните компоненти на мироопазващата мисия под един покрив. ЕС все още не разполага с "цялостен подход". Текущите и миналите мисии на ЕС се състоят от отделни военни, полицейски, за провеждане на избори , политически и хуманитарни мисии на ЕС в една страна , всички докладващи и ръководени от съответните служби в Брюксел. Цялостният подход за ЕС е следователно бъдеща визия за привеждане на военни и граждански компоненти от структура за управление при криза заедно, под едно единно командване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гражданско-военни отношения и операции по опазване на мира на ООН 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.